میدونید ریپ چیه؟

سلام دوستان عزیزم

خوب ماه رمضان هم تمام شد.امیدوارم طاعات و عبادات همه ی شما عزیزان قبول درگاه حق قرار گرفته باشه.

شام آخر شد و با گریه نشستم به وداع

خواب دیدم نرسیدم به نماز رمضان

خدایا کمکم کن عباداتم مختص رمضان نباشه،کمکم کن که مبادا دل کسی را بشکنم ،مبادا تهمتی به ناروا در حق بنده ات روا بدارم،کمکم کن اعتدال را پیشه راهم قرار دهم،کمکم کن مال حلال کسب کنم،کمکم کن دوست بدارم هر انچه تو دوست داری،کمکم کن کینه ی از بنده ات بر دل نگیرم،کمکم کن که همیشه مهر بورزم،و خدایا کمکم کن بنده خالصت باشم بدور از هر ناخالصی.آمین

خوب دوستان عزیزم عیدتان مبارک،امیدوارم همیشه شاد و خندان باشید.


ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ
ﯾﺎﺭﻭ ﺯﺑﻮﻧﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ،ﻣﯿﺮﻩ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻪ : ﺁﻗﺎ ریپ ﺩﺍﺭﯼ؟ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻪ:
ریپ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﻪ؟ﯾﺎﺭﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﺩﻩ : ریپ ﺩﯾﮕﻪ . ﺍﯾﻦ ﻭﺭﺵ ریپ ﺩﺍﺭﻩ، ﺍﻭﻥ ﻭﺭﺵ ریپ ﺩﺍﺭﻩ .
ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻪ : ﻭﺍﻻ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ریپ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ . ﭼﯽﻫﺴﺖ ﺍﯾﻦ ریپ؟ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯽ ﮔﻪ : ﺑﺎﺑﺎ ریپ،ﻃﺮﻑ ﻣﯽﺑﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻪ،ﻣﯽﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔه.ﺍﻭﻥ ﻣﯿﺂﺩ ﻣﯽﭘﺮﺳﻪ : ﭼﯽﻣﯽﺧﻮﺍﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ؟ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯽ ﮔﻪ : ریپ ،ﺭﺋﯿﺲ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ : ریپ ﺩﯾﮕﻪﭼﯿﻪ؟
ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯽ ﮔﻪ : ﺑﺎﺑﺎ ریپ ﺩﯾﮕﻪ. ﺍﯾﻦ ﻭﺭﺵ ریپ ﺩﺍﺭﻩ، ﺍﻭﻥ ﻭﺭﺵ ریپ ﺩﺍﺭﻩ .ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻪ :ﺗﻮ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺶ ریپه؟ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯽ ﮔﻪ : ﺁﺭﻩ ﺑﺎﺑﺎ.ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻡ. ﺷﻤﺎﻧﻤﯽﺩﻭﻧﯿﺪ ریپ ﭼﯿﻪ؟ﺭﺋﯿﺲ ﻫﻢ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﻪ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺳﺮ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﻭ ﮐﻼﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ .

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﯼ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺂﺩ ﺟﻠﻮ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻪ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﯿﻦ ﺁﻗﺎ ﺯﺑﻮﻧﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻩ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ. ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﺷﯿﻔﺘﺶ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﻣﺸﺘﺎﻕ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻔﻬﻤﻪ ریپ ﭼﯿﻪ، ﮔﻔﺖ : ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ.
ﯾﮑﯽ ﺑﺮﻩ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ، ﺳﺮﯾﻊﺑﺮﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﯿﺎﺭﺗﺶ.ﻣﯽﺭﻥ ﺍﻭﻥ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﻩ ﺭﻭ
ﻣﯿﺎﺭﻥ. ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺭﺳﻪ، ﺍﺯ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯽﭘﺮﺳﻪ : ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﯼ؟ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯽ ﮔﻪ : ریپ! ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻪ : ریپ؟ﯾﺎﺭﻭ : ﺁﺭﻩ.ﮐﺎﺭﻣﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﻪ : اونیکه ﺍﯾﻦﻭﺭﺵ ریپ ﺩﺍﺭﻩ، ﺍﻭﻥ ﻭﺭﺵ ریپ ﺩﺍﺭﻩ؟
ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﺭﻩ،ﻫﻤﻮﻧﻪ .ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﺍﺭﯾﻢ ! ﭼﻄﻮﺭﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻥ ﺗﻮ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ! ؟
ﻫﻤﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﮐﻪﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﯾﺎﺭﻭ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ. ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﻩ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ
ﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ریپ ﺭﻭ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻧﺎﯾﻠﻮﻥ ﻣﺸﮑﯽ ﻭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻣﯽﺩﻩ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﻭ ﻭ ﺍﻭﻧﻢﻣﯽ ﺭﻩ ﭘﯽ ﮐﺎﺭﺵ.ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻭﻥ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﻣﯽﭘﺮﺳﻦ: ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ؟ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻪ : ریپ!ﻣﯽﭘﺮﺳﻦ : ریپ؟ ریپ ﺩﯾﮕﻪﭼﯿﻪ؟
ﻣﯽ ﮔﻪ : ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﺍﯾﻦﻭﺭﺵ ریپ ﺩﺍﺭﻩ، ﺍﻭﻥ ﻭﺭﺵ ریپﺩﺍﺭﻩ! ﺭﺋﯿﺲ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﻣﯽﮔﻪ : ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﺑﺮﻭ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ریپ ﻭﺭ ﺩﺍﺭﺑﯿﺎﺭ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ریپ ﭼﯿﻪ؟
ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻪ : متاسفم ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ .ﺁﺧﺮﯾﻦ ریپ ﺭﻭ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﻓﺖ !رئیس داروخونه
ﺩﻟﻢ ﺧﻨﮏ ﺷﺪ، ﺁﺧﺮ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻦ ریپ ﭼﯿﻪ

هدف فقط نشاندن لبخند این نعمت الهی بر لبان شماست.همیشه شاد و خندان باشید.

/ 42 نظر / 54 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محیا

............@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@

شبنم

سه بار بگو چسب چیپس سس سوتی هایی که دادی رو تو جواب برام بنویس [قهقهه] [قهقهه] [قهقهه]

عسل و غزل

عید شما هم با تاخیرمبارک ولی همه ی این دعاها که کرده بودید خیلی انجامش سخته[کلافه] ولی ایشالا خدا تو همه ی مراحل زندگی پشتیبانتون باشه و به تمام خواسته هاتون برسید.[لبخند]

بیتا

سلام...میگن جواب سلام واجبه[زبان][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

roz

حالا دیگه ملت و میذاری سر کار[زبان]جالب بود

raha

بـراي بـــعضي دردها... نـــه مي توان گريــــه کرد ، نــــه مـي توان فريـــــــــاد زد ... ! بــــراي بـــــــــــعضي دردها ... فـــــقط مي توان نــگاه کرد و بي صدا ، شـــــــــکــــــــــســـــــــت ... ! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلام آقا کامران حالتون چطوره؟؟؟ کم پیدایین[متفکر]

محیا

اپمممم خوشحال میشم سر بزنی

حاج حسین

سلام ماه خدا تموم شد و ما تازه به شما سر زدیم و چون درباره ماه رمضونهخ منم درباره ماه رمضون میگم. نماز خواندن ما واجب است و هر کس به اندازه معرفت خودش میتونه از نماز بهره ببره حالا یکی نماز میخونه ، یکی نمیخونه در صورتی که واجب است و در این بهره بردن انسان اختیار دارد یعنی متواند استفاده کند می تواند نکند . ولی ماه رمضان به طور استثنا همه وارد سفره الهی می شوند این وارد شدن اختیاری نیست یعنی کسی نمیتواند بگوید من در ماه رمضان وارد نمی شوم بنابر این همه پای سفره الهی که اجباری است می نشینند ولی حالا بعضی ها استفاده میکنند و روزه می گیرند بعضی ها هم نمیگیرند و این می شود اختیاری که هر نفر به اندازه خودش از سفره الهی برداشت میکند. عمر امسال ما که تمام شد انشاالله ماه رمضان بعدی بتوانیم بهتر از ماه رمضان استفاده کنیم

سارا

واقعا ریپ چیه؟[سوال][نیشخند][گل][گل][گل]

انسان

[گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل] راه پله ترقی برایت گذاشتم[لبخند]