مهم من بودم

بازنده منم که در را باز می گذارم
شاید که باز گردی
دزد هم که بیاید
چیزی مهمی برای بردن نمی یابد
مهم من بودم
که تو بردی …


چقدر فــرق داشـــتیم مــن و تو !!

همه را کنار زدم تا به تــــــو برسم ..

مرا کنار زدی تا به همـــــــه برسی !!

به تو که فکر می کنم

بی اختیار

به حماقت خود لبخند می زنم

سیاه لشکری بودم

در عشق تو

و فکر می کردم بازیگر نقش اولم ...

/ 0 نظر / 99 بازدید